bg-print

Disposition der Arp-Schnitger-Orgel der St. Pankratiuskirche in Hamburg-Neuenfelde

Oberwerk Arp Schnitger rekonstruierte Pfeifen Rückpositiv Arp Schnitger rekonstruierte Pfeifen
Quintadena 16' 45   Quintadena 8' 29 16
Principal 8' 44   Gedact 8' 17 28
Rohrfloit 8' 45   Principal 4' 45  
Octav 4' 45   Plockfloit 4' 41 4
Spitzfloit 4' 45   Quintfloit 3' 28 17
Nasat 3' 42 3 Octav 2' 28 17
Octav 2' 45   Sexquialt 2f.   90
Spielfloit 2' 44 1 Tertzian 2f.   90
Rauschpfeiff 2f. 84 6 Siefloit 1 1/2'   45
Mixtur 5-6f.   248 Scharf 4-5f.   223
Cimbel 3f.   135 Trechter Regal 8'   45
Trommet 8' 33 12      
Krummhorn 8'   45      

 

Pedal          
Principal 16' 25        
Octav 8' 25        
Octav 4' 25        
Floit 4' 24 1      
Nachthorn 2' 1 24      
Rauschpfeiff 2f. 7 43      
Mixtur 5-6f.   133      
Posaun 16'   25      
Trommet 8'   25      
Cornet 2'   25      

Manualumfang: C, D, E, F, G, A, B - c’’’  
Pedalumfang: C, D, E - d’
Tremulant
Zimbelstern
Nachtigall
Schiebekoppel (vermutlich Johann Georg Wilhelm 1823)
Stimmung: modifiziert mitteltönig
Winddruck: 84 mm WS

Impressum